Podmínky přijímacího řízení do Mateřské školy Zbiroh


21.03.2018


Podmínky přijímacího řízení do Mateřské školy Zbiroh

 

        Podmínky přijímacího řízení do Mateřské školy Zbiroh

       Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

       Třída se naplňuje do počtu uvedeném v kapacitní listině pro daný školní rok dětmi od 3 let, smyslově , tělesně a duševně zdravými.

       Pokud organizace školního roku dovolí, může ředitelka školy povolit adaptační pobyt dítěte v mateřské škole v úzké spolupráci s rodiči následovně:

                       - dítě může být přijato nejvíce 2 měsíce před dovršením 3 let věku

                       - v tomto případě je přijato od 1 dne v měsíci kdy se adaptační pobyt uskuteční a může navštěvovat mateřskou školu 5 dnů v měsíci v doprovodu rodiče. Průběh, rozsah a podrobnosti těchto návštěv určí po dohodě s rodiči třídní učitelky.

       O zařazení postiženého dítěte a dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitelka školy. V případě přijetí zajistí ředitelka odbornou a individuální péči podle převládajícího druhu postižení u odpovídajících odborníků a ve spolupráci se speciálním pedagogem.

 

       Ve výběrovém řízení je rozhodujícím ukazatelem věk dítěte.

 Od 1.9.2018 mají nárok na přijetí:

  - děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, s místem pobytu ve Zbirohu

  - děti 4-leté s místem pobytu ve Zbirohu

  - děti 3-leté s místem pobytu ve Zbirohu

 Dále mají přednost děti (pomocné ukazatele při rozhodování o přijetí):

1. Děti z okolních obcí, které nemají vlastní, či spádovou mateřskou školu podle věku.

 

       Výběrové řízení s těmito pravidly funguje do naplnění tříd.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyplní zákonní zástupci dítěte v den zápisu přímo v mateřské škole.

 

 

                                                                                   ředitelka školy

                                                                                   Mgr.,MgA. Marie Holečková