Zápis


18.04.2019


Zápis

Informační leták k zápisům na Mateřskou školu Zbiroh na školní rok 2019/2020

 

 

Vážení rodiče,

 

 

dovolte mi, abych Vás informovala o postupu při zápisu Vašeho dítěte do Mateřské školy Zbiroh.

 

Zápis probíhá dne 2. 5. 2019 od 10:30 do 16:00 hod. V den zápisu vyplní rodiče, případně jeden z rodičů, „Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy“, s uvedením alespoň jednoho telefonického kontaktu.

Od následujícího dne bude zahájeno řízení dle § 44 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů pro vydání „Rozhodnutí“ dle § 71 správního řádu.

 

Podmínkou přijetí Vašeho dítěte je odevzdání vyplněného Evidenčního listu, potvrzeného dětským lékařem, že dítě je zdrávo a věkem odpovídá zařazení do mateřské školy a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní (v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), k rukám ředitelky školy, nejpozději  do 17. 5. 2019, do 12:00 hodin.

 

V případě, že toto neučiníte v daném termínu, budete vyzváni k odstranění nedostatků „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“. Nebude-li nedostatek podané žádosti ve stanovené lhůtě odstraněn, bude řízení o žádosti podle § 66 odst.1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno.

 

Přijetí dítěte bude posuzováno dle stanovených kritérií (viz. přiložený materiál), přičemž prvním kritériem bude věk dítěte a přednostní umístění dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst.1., Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů ).

 

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) vašeho dítěte Vám bude předáno do vlastních rukou v MŠ ve dnech 20. 5. – 22. 5. 2019 ( vždy od 10:30 – 13:00 hod.)

 

Jsme rády, že jste si vybrali naši školu, těšíme se na Vaše děti a na dobrou spolupráci s Vámi. Ať se Vám u nás líbí.

 

MŠ tel.: 371794425         

mobil řed.:   603482406

                                                                                Eva Kroupová

                                                                                ředitelka školy