školní řád


08.03.2017


školní řád

                  Mateřská škola Zbiroh, Muchova 556, 338 08 Zbiroh

 

                                                       ŠKOLNÍ   ŘÁD

 

Obecná ustanovení:

Na základě ustanovení § 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy školní řád. Tento školní řád je součástí organizačního řádu školy.

 

I. Přijímací řízení

 

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v měsíci březnu, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

 

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ  rodiče vyplní při zápisu v MŠ, nebo si ji mohou vyzvednout v mateřské škole spolu s evidenčním listem dítěte, který ve stanoveném termínu odevzdají zpět do MŠ. Během měsíce května po ukončení zápisu si vyzvednou rodiče rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do MŠ.

 

.

 

II. Platby v mateřské škole

 

Úplata za předškolní vzdělávání

 

 

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

 

Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ mají předškolní vzdělávání bezúplatné (školský zákon, § 123 odst. 2).

 

Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 300,- Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst.2).

 

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3).

 

Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.

 

O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

 

Rodiče, kterých se týká snížení úplaty si podají v mateřské škole žádost o snížení na příslušném formuláři.

 

O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

 

Úplata za školní stravování dětí

 

Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy.

 

Způsob platby

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

Všechny platby probíhají v hotovosti u p.Marcely Hrabákové, nebo bezhotovostně povolením inkasa k placení stravného a trvalým příkazem k platbě školného.

Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanoveny konkrétní dny pro příjem hotovosti od rodičů. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně.

 

III. Evidence dítěte

 

V evidenčním  listu  dítěte bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnost a telefonické spojení.

 

Zdravotní stav, včetně očkování dítěte doplní do Evidenčního listu  dětský lékař, a to před nástupem dítěte do mateřské školy.

 

Rodiče nahlásí v mateřské škole každou  změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

 

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

IV. Provoz mateřské školy

 

Provoz  mateřské školy je od 6.00 do 16.00 hodin a rodiče jsou povinni provozní dobu respektovat.

 

Děti obvykle přicházejí  do mateřské školy do 8.00  hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou  podle aktuální potřeby rodičů.

 

Zabezpečení budovy : v 8.00 hod se zamknou pavilony.

 

 

 

 

V. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů   s pedagogickými pracovníky

 

Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod., a to telefonicky nebo osobně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky.

 

Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Podávání léků je v MŠ zakázáno (s výjimkou vážných případů, které dovolí ředitelka školy po dohodě s rodiči a lékařkou). Rodiče jsou povinni nahlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, nebo jejím okolí. Při výskytu infekčního onemocnění (včetně pedikulózy - vši dětské) je rodič povinen okamžitě vyzvednout své dítě z MŠ a dbát pokynů lékaře nebo učitelek MŠ.

 

Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě. Vrací-li se dítě po nemoci s lékařským ošetřením do kolektivu, je nutné předložit lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte. Při střevních potížích dítěte (zvracení, průjem atd.) je nutná konzultace rodičů s lékařem, dítě nebude přijato do MŠ dříve než za 3 dny po výskytu problémů (i z domácího ošetřování).

 

Rodiče mají povinnost sledovat pokyny a upozornění na nástěnkách v šatnách tříd a řídit se jimi.

 

Vjezd auty do areálu školy je rodičům zakázán.

 

Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.

 

Učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se  rodiče  nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na   předepsaném              formuláři vedení MŠ( evidenční list dítěte).

Učitelky podávají informace o dětech v době, kdy rodiče přivádějí děti do MŠ, nebo si je odvádějí. Kniha přání a připomínek je rodičům k dispozici v ředitelně a každá připomínka se individuálně řeší ředitelkou školy.

 

 

 

Předškolní vzdělávání zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte.

Rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení.

 

Rodiče mají právo:

 

-           na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

 

-           po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě

 

-           konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

 

-           přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

 

-           projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

 

 

 

 

Dítě má právo:

 

-           aby mu byla společností  poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

 

-           být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)

 

-           na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,...).

 

-           být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod.,právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,...).

 

-           být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,...).

 

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

 

 

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

-          učitelky jsou osobně zodpovědné za ochranu a bezpečnost dětí v době, kdy s nimi pracují, až do doby, kdy je předají rodičům, nebo jejich zástupcům

-          učitelky vedou děti k ochraně školního a jiného majetku před poškozením nebo zneužitím

-          podrobnosti – viz. školní preventivní program

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení:

Školní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2011.

 

Zaměstnanci byli seznámeni 20.12.2010

 

Zákonní zástupci dětí byli informováni o vydání řádu na informačních nástěnkách. Je pro ně zpřístupněn na tomtéž místě, na webových stránkách školy, nebo v ředitelně školy.

 

 

 

 

                                                                                    ředitelka školy

                                                                                    Mgr.,MgA. Marie Holečková